تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

«آگهی مزایده مرحله  اول»
دایره اجرای احکام مدنی دادگستری داراب در نظر دارد بموجب پرونده اجرایی کلاسه۰۰۰۱۰۲۳ یک دستگاه خودرو سواری زانتیاsx به شماره انتظامی ۴۵۵ ص۵۸ ایران ۱۴ مدل ۱۳۸۵ به شماره موتور ۶۱۴۷۲۶ وشماره شاسی S1512285147848  با قیمت پایه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به مزایده گذاردلذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲راس ساعت ۱۲:۰۰در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد
شرایط مزایده:
۱-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام می شوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.
۲- هر کس مایل به خرید باشد می تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.
۳- ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا”دریافت می گردد مابقی پس از ۲۰ روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد در صورتیکه برنده مزایده ازپرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید  مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
۴-ضمناًشرکت کننده درمزایده بایدده درصد قیمت ملک را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده باشدوشرط حضور درمزایده ارائه اصل رسیدواریزی راس ساعت ۱۲:۰۰می باشد
دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان داراب – محمدعلی رحیمی
استان فارس – شهرستان داراب – بلوار دانشجو – ساختمان دادگستری – کدپستی: ۷۴۸۱۷۸۳۱۱۷
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۵۶۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۰۳۴۹۵۷۹۶
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان داراب

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سواری زانتیاsx به شماره انتظامی ۴۵۵ ص۵۸ ایران ۱۴ مدل ۱۳۸۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.