تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)
به موجب صدور اجرائیه به شماره ۱۴۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۹۲۶۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ صادره از شعبه ۳۹ شورای حل اختلاف اردبیل ، محکوم علیه شرکت راه پل بنای سهند با وکالت خانم طیبه پورعزیز محکوم است ، به پرداخت مبلغ ۱۱۸/۳۴۱/۶۷۴ ریال بابت کل محکوم به در حق محکوم له آقای افغان تیموری فرزند یحیی با وکالت خانم مهین لطفی و مبلغ ۲/۸۲۵/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی ، با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به، محکوم له تقاضای فروش و ارزیابی اموال توقیفی شامل دو دستگاه بتونیر که پس از بررسی های لازم گزارش کارشناس محترم به شرح و توصیف ذیل ایفا میگردد.
پس از حضور در دادگاه محترم و مطالعه پرونده و هماهنگی با طرفین پرونده و امین اموال در محل نگهداری اموال یاد شده به آدرس شرکت راه پل بنای سهند واقع در دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه نموده و در معیت محکوم له و نماینده محکوم علیه نسبت به بازدید از دستگاه های فوق الذکر اقدام گردید و گزارش کارشناسی با در نظر گرفتن میزان کارایی و استهلاک و قیمت روز بازار و عرف رایج و جمیع جهات موثر در امر کارشناسی به شرح زیر به استحضار میرسد : قیمت پایه دو دستگاه بتونیر به ظرفیت ۲۵۰ لیتری چرخ دار به رنگ زرد با محرک برقی الکترو موتور تک فاز با توان ۲٫۲ کیلو وات به صورت کارکرده و آماده بکار از قرار هر دستگاه به ارزش ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در مجموع دو دستگاه به ارزش ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفده میلیون تومان برآورد میگردد.
طبق آگهی منتشره در سایت عدل ایران بشماره ۰۰۰۷۴۶۰۰۰۰۰۸۱۱۴۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ مراسم مزایده در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ راس ساعت ۱۰:۳۰ تشکیل ، خانم مهین لطفی وکیل محکوم له آقای افغان تیموری فرزند یحیی در جلسه حضور داشتند خانم طیبه پورعزیز وکیل محکوم علیه شرکت راه پل بنای سهند در جلسه حضور یافتند . جلسه مزایده با حضور نماینده محترم دادستانی در ساعت ۱۰:۳۰ صبح رسمیت یافته و خریداری جهت مورد مزایده شرکت نکردند و درخواست تجدید مزایده دارند بنابراین صورتجلسه مزایده بدون خریدار تنظیم و در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با امضاء حاضرین به اتمام رسید و جلسه را ترک نمودند.
نماینده محترم دادستانی – آقای مبشر
مدیر اجرای احکام شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل – اصغری
وکیل محکوم له : خانم مهین لطفی
وکیل محکوم علیه: خانم طیبه پورعزیز
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۷۴۶۰۰۰۰۰۹۱۷۲۱
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۰۴۹۶۹۰۰۰۱۱
شعبه صادر کننده : شعبه هشتم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
پایه دو دستگاه بتونیر به ظرفیت ۲۵۰ لیتری چرخ دار به رنگ زرد با محرک برقی الکترو موتور تک فاز با توان ۲٫۲ کیلو وات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.