تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده نوبت اول (اموال منقول)
در پرونده کلاسه ۹۸۱۰۵۴ مطروحه در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ابهر محکوم علیه آقای قنبر گنج خانلو و خانم ناهید محبی  به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۴۱۷۳۰۰۲۱۰ محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۴۴/۰۳۹/۰۰۰ ریال بابت محکوم به و ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به به عمل نیاورده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف و از طریق کارشناس ارزیابی شده است و به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت شده پس از واریز بهای مزایده ظرف یک ماه سپس اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر یک ماهه بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به مرجع صادر کننده حکم داده می شود و در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. در صورت عدم مشتری مفاد ماده ۱۳۱ از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده : یک قطعه (جفت گوشواره )  به وزن ۴/۱۵۰ گرم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به مبلغ ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد .
تاریخ و ساعت مزایده: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ ساعت ۹ تا ۱۰؛ لازم به ذکر می باشد چنانچه روز مزایده به هر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزایده روز بعد در همان ساعت برگزار خواهد شد.
محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی شورای ابهر
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ابهر – پیری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۰۵۹۷۱۹
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۲۴۱۷۳۰۰۰۷۱
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان ابهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک قطعه (جفت گوشواره )  به وزن ۴/۱۵۰ گرم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.