تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونشهر در نظر دارد در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۰۶ جلسه ای در خصوص مزایده و فروش اموال منقول به شرح ذیل برگزار نماید.
تاریخ و ساعت مزایده : سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱ صبح. محل برگزاری مزایده : دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان فریدونشهر – اتاق شماره ۲۱
مشخصات مورد مزایده : ۱- تعداد ۴۵ چراغ جلو کامل هرکدام به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ریال =۳۱/۵۰۰/۰۰۰ریال ۲- تعداد ۸۳ قاب خالی کیلومتر هرکدام به مبلغ۲۰۰/۰۰۰ریال =۱۶/۶۰۰/۰۰۰ریال ۳- تعداد ۱۲۴ درب بغل جفتی هر کدام به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰ ریال =۱۶/۱۲۰/۰۰۰ ریال ۴- تعداد ۲۴سیم کیلومتر هر کدام به مبلغ ۲۸۰/۰۰۰ ریال =۶/۷۲۰/۰۰۰ ریال ۵- تعداد ۱۰طرق شیشه جلو هرکدام به مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال =۶۰۰/۰۰۰ ریال ۶- تعداد ۵۸ روکش زین هر کدام به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال =۲۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۷- تعداد ۸ روکش باک هر کدام به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال = ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال ۸- تعداد ۶۰ شیشه چراغ خطر عقب هرکدام به مبلغ۴۵/۰۰۰ ریال =۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال ۹- تعداد۲۰ قاب خالی چراغ جلو هر کدام به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال =۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰-تعداد ۱۴جک موتور هر کدام به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال =۸/۴۰۰/۰۰۰ ۱۱- تعداد ۲۰درب توپی عقب هرکدام به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال = ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۲-تعداد ۹ میل طایر هر کدام به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال =۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳- تعداد ۸ گوشواره جفتی هر کدام به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال =۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال ۱۴- تعداد ۴ خورشیدی زنجیر چرخ هرکدام به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال =۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۵- تعداد ۶ آیینه موتور هرکدام به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال =۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال ۱۶- تعداد ۲۰ فلاش راهنما هر کدام به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال =۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۷- تعداد ۶ شفت هندل هر کدام به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال =۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال ۱۸- تعداد ۴ چراغ کامل خطر هرکدام به مبلغ۳۵۰/۰۰۰ ریال =۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۱۹- تعداد ۲ دستکش موتوری ثابت هر کدام به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ریال =۹۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۱۴۱٫۹۴۰٫۰۰۰ ریال.
متقاضیان میتوانند ۵ روز قبل از روز مزایده از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید و مورد مزایده به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته می شود.
ده درصد از مبلغ پیشنهادی فی المجلس و مابقی آن ظرف مدت یک ماه از برنده اخذ و مورد مزایده واگذار می شود و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر نسبت به پرداخت تتمه ی بهای مال اقدام نکند ، سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد/.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان فریدونشهر
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۸۲۳۴۳
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۳۷۴۰۱۰۱۰۳۵
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان فریدون شهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
تعداد ۴۵ چراغ جلو کامل –  تعداد ۸۳ قاب خالی و…

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.