تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب اجراییه شماره ۹۷۱۰۴۲۰۲۱۵۱۰۰۲۱۵-۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷محکوم له خانم سارا براهیمی و محکوم علیه یاسر نعمت زاده قهرود محکوم علیه محکومند به پرداخت ۱۱۴قطعه سکه بهار آزادی در حق محکوم له همچنین پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی بعهده محکوم علیه می باشد چون محکوم علیه در موعد مقرر قانونی نسبت به اجرای مفاد رای و اجراییه صادره اقدام ننموده است حسب تقاضای محکوم له امتیاز حج تمتع با ارزش میانگین ۵۰۰/ ۰۱۶/ ۱۹۱/ ۱ ریال محکوم علیه توسط این اجرا توقیف گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تهران امتیاز حج تمتع با ارزش میانگین۵۰۰/ ۰۱۶/ ۱۹۱/ ۱ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ دوشنبه  ۲/ ۱۲/ ۱۴۰۰ ساعت ۱۲الی ۳۰/ ۱۲دردفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میگردد ومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و۱۰درصد از قیمت پایه کارشناسی از خریدار به صورت وجه نقد دریافت می گردد وخریدار موظف است الباقی وجه مزایده را از تاریخ مزایده ظرف یک ماه به صندوق سپرده دادگستری به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۹۰۱۷۰۰۱واریزوفیش واریزی را به اجرای احکام شعبه ۲۴۱تسلیم نماید ودر صورتیکه خریدار نتواند الباقی ثمن معامله را پرداخت نماید ۱۰ در صد ان بنفع دولت ضبط خواهد شد ومزایده تجدید میگردد وشکایت راجع به تخلف مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت)مال به خریدار تسلیم نخواهد شددکه با کلیه اوصاف امتیاز حج تمتع محکوم علیه با ارزش میانگین۵۰۰/ ۰۱۶/ ۱۹۱/ ۱ریال درمورخه ۲/ ۱۲/ ۱۴۰۰روزدوشنبه ازساعت ۱۲الی۳۰/ ۱۲ظهر از طریق اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری تهران واقع در ناحیه ۱۸ تهران به فروش میرسد .
دادورز اجرای احکام مدنی ۲۴۱ حقوقی تهران -مجتمع قضایی شهید مطهری -سبحانی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۶۵۰۴۹
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۰۲۱۵۳۰۰۵۱۶
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
امتیاز حج تمتع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.