تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول ومنقول ( نوبت دوم)
در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۳۵۷ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان حکم به فروش ماترک مرحوم احمدیوسفی صادرشده که اموال  شامل : ۱ قطعه زمین مسکونی واقع دردهگلان  به همراه ۳ دستگاه ادوات کشاورزی  دهگلان، همچنین یک باب خانه مسکونی  واقع در دهگلان می باشد.
مشخصات زمین وملک مسکونی واقع دردهگلان:
۱- یک قطعه زمین مسکونی بامساحت ۲۴۸ مترمربع (مطابق مبایعه نامه ۲۲۰ متر مربع می باشد) که دارای کاربری مسکونی بوده وفاقد سند رسمی می باشد .ملک در تصرف ورثه می باشد وبه صورت اجاره به هیچکس واگذارنشده است.شخصی به عنوان معارض زمین مذکور به شعبه مراجعه ننموده وشش دانگ زمین مذکور به فروش می رسد.این ملک فاقد سند رسمی می باشد.کارشناس رسمی دادگستری قیمت این ملک را دروضع موجود ۶/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده است
۲-یک باب ساختمان قدیمی واقع درخیابان پاسداران بامساحت عرصه ۴۵ مترمربع واعیان ۳۳ مترمربع روی کوچه ۱۲ متری به صورت تک نبش می باشد.شش دانگ ملک به فروش می رسد ودرحال حاضر درتصرف ورثه می باشد وبه صورت اجاره به هیچکس واگذار نشده و فاقد سند رسمی می باشد وشخصی به عنوان معارض ملک به شعبه مراجعه ننموده کارشناس رسمی دادگستری قیمت این ملک را دروضع موجود ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده است.
مشخصات ادوات کشاورزی: ۱- یک دستگاه تراکتور رومانی مدل ۱۳۵۶ به ارزش ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- یک دستگاه تریلی چهارچرخ جفت جک پشت تراکتوری با کیفیت مستعمل  به ارزش ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- یک دستگاه خرمنکوب با کیفیت مستعمل  به ارزش ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمع ارزش ریالی هرسه دستگاه مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.
اموال فوق  از طریق مزایده در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ساعت ۹/۳۰  الی ۱۰صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان به فروش خواهد رسید. قیمت مزایده از بهای ارزیابی شده توسط کارشناس دادگستری شروع شده و به شخص یا اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ( افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند باید ۱۰ درصد سپرده را قبل از انجام مزایده واریز نمایند)و درصورت برنده شدن نسبت به پرداخت مابقی ان ظرف مدتی که از سوی واحد اجرای احکام تعیین میگردد و از یک ماه تجاوز نخواهد کرد اقدام نماید درغیر اینصورت ۱۰درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. . لازم به ذکر است که کلیه اراضی و ادوات  و املاک مسکونی  در تصرف ورثه بوده  و حسب اعلام طرفین  پرونده، هیچ شخصی نسبت به آن معارض نبوده است
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان- امانی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۸۴۶۰۰۰۰۱۰۶۶۴۴
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۸۷۴۵۲۰۰۳۳۰
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان/قدیم

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
قطعه زمین مسکونی بامساحت ۲۴۸ مترمربع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.