تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مزایده نوبت اول
در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۵۵۵ ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه له آقای سید محمدکاظم نوربخش آهنگرکلائی علیه محمدطاهر چراغی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۲۴۹۴۸۵۰ صادره از شعبه ۶ شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۲۹۳۹۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ تا زمان اجرای حکم در حق خواهان ونیم عشر دولتی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال درحق دولت صادرگردد، همچنین در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۹۱ ش احکام حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه له آقای آتنا فرجی متانکلائی علیه آقای محمدطاهر چراغی و خانم زینت قلیان جویباری به موجب دادنامه شماره مربوطه ۹۹۰۹۹۷۲۰۹۴۸۰۰۰۶۵ صادره از شعبه ۸ شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم ازتاریخ سر رسید چک ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ تا زمان وصول آن ومبلغ ۲۹۰۰۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی که در اجرای مفاد اجرائیه اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف گردیده است.
۱)کمربند ایمنی برقی دلو FH ، به تعداد ۱۰۰عدد که قیمت هر عدد ۱۷۰۰۰۰۰ تومان و قیمت کل ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۲)کمربند ایمنی ایران خودرو،ولو ،کاوری به تعداد ۱۰۰ عدد قیمت هر عدد ۱۴۰۰۰۰۰ تومان و قیمت کل ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۳) فندک و جا فندکی ۲۴ به تعداد ۳۰۰ عدد قیمت هرکدام ۵۰۰۰۰۰ تومان و قیمت کل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴) رادیو بخش AUX سایپا به تعداد ۱۰۰عدد هر کدام مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان و قیمت کل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
*نظریه کارشناسی*
برابر بررسیهای بعمل آمده ارزش مجموع اموال توقیفی به ارزش کل ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰  تومان برآورد گردیده است.
این اجرا در نظر دارد اموال توقیفی مورد نظر  را از طریق مزایده حضوری از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح روز دوشنه مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قائم شهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.از برنده مزایده ۱۰ درصد بهای مورد مزایده فی المجلس و مابقی ظرف مهلت یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی بهای اموال اقدام نشود مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر سایر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضیان می توانند ظرف ۵ روز قبل از موعد مزایده جهت رویت اموال و هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۲۶۶۱۷۸
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۲۰۹۴۸۰۰۰۲۲
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قائم شهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
کمربند ایمنی برقی دلو FH ، کمربند ایمنی ایران خودرو،ولو ،کاوری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.