تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به نام خدا
(آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول )
در راستای اجرای پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۶۶شعبه دوم  اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیهم اقای کرمعلی ذوالقدریان ۲- سارا ذوالقدریان ۳- فایزه ذوالقدریان ۴- فاطمه ذوالقدر  فرزند حجت  محکوم هستند  به پرداخت ۶۰سکه تمام بهار ازادی   و هزینه دادرسی  بابت اصل خواسته به انضمام سا یر هزینه ها و خسارات دادرسی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بابت اجراییه    صادره از شعبه اول دادگاه خانواده قزوین  در  حق  خانم زینب بیگم حسینی  فرزند سید ابراهیم   و با عنایت به معرفی مال از طرف محکوم له جهت استیفای حقوق خود تقاضای مزایده نموده که به شرح و میزان ذیل کارشناسی شده است که این اجرا قصد دارد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ روز دو  شنبه  راس ساعت ۱۲۰۰ در محل چهار راه فلسطین مجتمع خانواده شهید دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی اموال ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند به میزان معادل محکوم به طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی  به فروش برساند.
مشخصات مال مورد مزایده:
خودروی سواری پیکان ۱۶۰۰به شماره انتظامی ۱۵۲ق ۸۲ایران ۷۹به مدل ۱۳۸۳سفید روغنی دوگانه سوز موتور در حالت روشن بازدید گردید لاستیک ها ۸۰در صد اج دارد و دارای مخزن گاز دستی و ضبط داردشماره شاسی ۸۳۴۹۲۰۳۶و شماره موتور  ۱۱۲۸۳۱۳۸۴۴۱ با توجه به جمیع موارد فوق خودرو به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردید.
شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانندظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی ۱۰% قیمت پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک  بانکی از کلیه بانکها به حساب (۱۴۰۰۲۷۵۱۵۱۳ ) شناسه حقوقی دادگستری قزوین  در روز مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده و چک واریزی و با ارائه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت شرکت نمایند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت  پیشنهاد ی را داشته و ۱۰% مبلغ پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد .(فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد)                                                                                                                      شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت ۱۰% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار ۱۰% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.                                                                                                                  مدیر دفتر  اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین-  کلهر
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۱۰۴۳۷۴
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۲۸۱۰۹۰۱۰۰۴
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش خودروی سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۳سفید روغنی دوگانه سوز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.