تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
درپرونده کلاسه ۰۰۰۱۷۳۲ اجرائی  محکوم علیه اقای اکبر محرمی محکوم به پرداخت مبلغ  ۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰  بابت اصل خواسته سایر هزینه و خسارت تاخیر تادیهاز مورخه  ۱۳۹۹/۹/۳  در حق خواهان اقای ملکعلی صیدی    نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.
و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهانها انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان  توسط اجرای احکام  شعبه دهم  دادگستری زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳روز سه شنبه  در محل دفترشعبه دهم  دادگاه عمومی زنجان راس ساعت۱۱صبح به فروش برسد.
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و ۱۰درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت ۱۰درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.
طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خردار منتقل نخواهد شد.
خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.
مشخصات اموال مورد مزایده:
کارشناسی از یکدستگاه سواری سمند با مشخصات زیر بازدید بعمل آمد ، که با در نظر گرفتن خداوند متعال ، وضعیت فعلی و جدول استهلاک ، استفاده مکرر بعمل آمده ، تعمیرات موردنیاز ، قابل بازسازی و یا غیر قابل بازسازی ، اوراق اسناد مربوطه ، نظریه کارشناسی آن با تنظیم گزارش زیر تقدیم میگردد% مشخصات : سواری سمند مشکی رنگ به شماره انتظامی ۷۳۵ب ۸۶ ایران ۸۷مدل ۱۳۹۶ شماره موتورnaacr1hw8hf242942و شماره vh0263351 وضعیت موجود: بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی بعمل آمده وسیله موضوع کارشناسی دارای وضعیت کارکرده و در حال کار و نسبت به مدل آن با استهلاک معمولی. ارزش کارشناسی: ارزش کارشناسی و معاملاتی خودرو( سواری سمند) با لحاظ نوسانات و شرایط کنونی حاکم بر نرخ خرید و فروش این نوع وسایط و مسبوق به سابقة آن مشروط به نداشتن موانع قانونی و توانائی اخذ معاینات فنی و زیست محیطی مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال« یک میلیاردوششصد میلیون ریال». شرح کارشناسی: احتراماً، در اجرای قرار کارشناسی در خصوص بازدید و ارزیابی یکدستگاه سواری سمند با سایر مشخصات شناسائی فوق، بمنظورتقویم اموال و یا فروش و واگذاری از طریق برگزاری مزایده عمومی در سال «۱۴۰۰»، بدینمنظور پس از وصول ابلاغ امر به کارشناسی و هماهنگی های لازم بعمل آمده و حضور در محل استقرار وسیله ی صدرالاشاره واقع در پارکینگ حامی شهرستان زنجان ضمن بازدید و رویت مرئی با بکارگیری تجربیات و تکنیکهای علمی و فنی از جمیع جهات فنی ارکان اصلی و فرعی و متعلقات تکمیلی و تجهیزات و تزئینات آن،اینک با در نظر داشتن خداوند قادر و متعال وحقیقت حق وهمه بررسیهای لازم در هر زمینه وبراساس بازدید مرئی از نزدیک و بطور زنده و نتیجة کارشناسی بعمل آمده و رعایت همه مواردکارشناسی و نافذدر تعیین ارزشها شامل(نوع، مدل، نوع سوخت،کاربری ویژه،ظرفیت و توان فعالیت،دوران بهره برداری شده و نحوه نگهداری در این دوران،وضعیت فنی و شرایط عمومی و رنگ و ظاهر ارکان اصلی و فرعی و متعلقات تکمیلی،کسر استهلاک،اوراق و اسناد مربوطه ،هزینه های بازبینی فنی، سابقه ی خوردگی و ریختگی و پریدگی رنگ روی بدنه،تجهیزات و تزئینات آنها، میزان فرسایش لاستیکها،اعتبار بیمه نامه ها، اخذ استعلام و …) و در مجموع لحاظ شرایط کنونی و نوسانات حاکم بر ارزش معاملاتی این نوع خودرو ها دربازار و مراکز عرضه و تقاضا، بدینوسیله نتیجة کارشناسی وارزیابی بعمل برابر جدول صدرالاشاره و بشرح زیر تعیین و تقدیم میگردد. ارزش کارشناسی و معاملاتی خودرو با لحاظ نوسانات و شرایط کنونی حاکم بر نرخ خرید و فروش این نوع وسایط و مسبوق به سابقة آن مشروط به نداشتن موانع قانونی و توانائی اخذ معاینات فنی و زیست محیطی وقابلیت شماره گذاری مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال« یک میلیاردوششصد میلیون ریال» تعیین میگردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۰۵۹۹۱۱
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۲۴۰۱۰۰۰۶۴۹
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یکدستگاه سواری سمند مشکی رنگ مدل ۱۳۹۶

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.