تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۰۰۰۰۸۱۸ اجرای احکام مدنی ۳ شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له  مهرداد عباسی   فرزند  بهرام   تقاضای فروش اموال توقیفی  غیرقابل افراز ثالث آقای برزین گودرزپور فرزند شهباز (جهت بدهکاری محکوم علیه نوید گودرزپور  فرزند برزین ) معادل مبلغ    ۵۵۱/۹۱۱/۴۰۰ ریال  ( مبلغ   ۵۲۵/۶۲۹/۹۰۰     ریال محکوم به +    ۲۶/۲۸۱/۵۰۰ ریال بابت هزینه اجرائی ) از طریق مزایده و انتشار آگهی را نموده است . لذا طبق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی روز  دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۲   از ساعت ۹  الی ۱۰  صبح در محل شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار خواهد شد. مطابق ماده ۱۲۶ ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند ۵ روز قبل از  برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از خودرو بازدید نمایند. قیمت پایه مزایده بر اساس نظریه  کارشناسی به  شماره  ۱۴۰۰۲۲۰۴۹۹۷۶۷۵۴۳  مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۳   مبلغ  ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی  ۱۰% قیمت پایه کارشناسی را به  حساب شماره ir080100004058012907627341 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز  و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده ۱۲۸ ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده ۱۲۹ ق . ا . ا . مدنی ۱۰% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت ۳۰ روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به قسمت اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت ۹۰% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول  می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد ۱۳۵ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی :
یک دستگاه خودرو سواری پژو  ۴۰۵ مدل:  ۱۳۹۵  به رنگ خاکستری   به شماره انتظامی  ۶۱۴ب۹۲ ایران-۸۳   و  شماره موتور : ۰۹۷۷۸۹۷ شماره شاسی :  ۴۳۶۸۴۷  خودرو در پارکینگ توقیفی  بعثت  نگهداری و میزان خلافی ۲/۶۳۷/۰۰۰ ریال   میباشد.  وضعیت ظاهری خودرو:  درب موتور (کاپوت) تعویض  و سقف از قسمت جلو بصورت جزئی صافکاری وترمیم یافته است .
مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز/قدیم – سعید منصوری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۶۸۹۰
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۰۷۰۳۴۰۰۸۲۶
شعبه صادر کننده : شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز/قدیم

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو  ۴۰۵ مدل:  ۱۳۹۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.