تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید MECHANICAL SEAL (ساخت داخل)
مربوط به مناقصه R9/400/28
به شماره تقاضاهای ۰۰۱۰۰۸۷ – ۰۰۱۰۰۸۸ – ۰۰۱۰۰۸۹ – ۰۰۱۰۰۹۰ – ۰۰۱۰۰۹۱
برگزار کننده : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
شرح کلی حوزه فعالیت : مکانیکال سیل
برآورد مالی : ۶۵,۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 3,270,070,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه ارائه شده فقط به صورت ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار مورد تأیید می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/06ساعت: 17:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید MECHANICAL SEAL (ساخت داخل)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.