تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی انسانی گروههای نگهبانی، خدماتی، پرستاری ، پشتیبانی ، تاسیسات و بهداشتی درمانی به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی ، یک مرحله ای به بخش خصوصی طبق شرایط اسناد مناقصه واگذار نماید.

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد400/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
تامین نیروی انسانی گروههای نگهبانی، خدماتی، پرستاری ، پشتیبانی ، تاسیسات و بهداشتی درمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.