تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات غذایی و اتاقداری در محل استقرار دکل های تعمیراتی ۱۰۲ و ۱۰۶ مربوط به اگهی م م -۰۲۲۴-۰۱
مبلغ براورد ۳۴۶/۱۲۲/۶۸۸/۶۱۶ یال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 12/922/253/772 ریال مبلغ خرید اسناد 1/428/000 ریال
خدمات غذایی و اتاقداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.