تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱۴۰۱/۰۰۱۶ انجام خدمات مورد نیاز اداره خدمات مهندسی (برق و تهویه) شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
شرح کلی حوزه فعالیت : مدیریت خدمات- اداره خدمات مهندسی- شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
برآورد مالی : ۹۱,۹۴۳,۹۵۳,۵۴۹

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 840,000 مبلغ تضمین : 4,600,000,000 ریال توضیحات تضمین : تاریخ بازگشایی پاکتها که تعیین شده است، صرفاً زمان بازگشایی پاکت پاسخ استعلام ارزیابی می باشد و زمان بازگشایی پاکتهای «الف»،«ب»و«ج» از طریق صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد (پیش از تسلیم نرخ) که متعاقباً در سامانه بارگذاری می شود اطلاع رسانی خواهد شد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/01ساعت: 09:30
انجام خدمات مورد نیاز اداره خدمات مهندسی (برق و تهویه)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.