تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل : انجام امور خدماتی، تایپ نامه، حمل و نقل، تخلفات، آتش نشانی، CNG و غیره مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری صدرا را طبق برآورد و مشخصات قید شده در اسناد مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
مبلغ براورد ۵۲۵/۰۲۷/۶۶۰/۶۵۵ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 26/252/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اکهی مبلغ خرید اسناد 2/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگخی هزینه چاپ آگهی به عهده برنده است. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل : انجام امور خدماتی، تایپ نامه، حمل و نقل و…

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.