تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی به منظور انتخاب مشاور جهت خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های توزیع برق و بروز رسانی اطلاعات GIS شبکه و تاسیسات برق سال ۱۴۰۱ به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۴ را به روش) (QCBS همزمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
– خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی برا اجرای پروژه های توزیع برق و بروزرسانی اطلاعات GIS شبکه و تاسیسات برق سال ۱۴۰۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
انتخاب مشاور جهت خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های توزیع برق و بروز رسانی اطلاعات GIS شبکه و تاسیسات برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.