تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شادگان/ ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابادان
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور تاسیسات
شبکه بهداشت و درمان شادگان/ ۱۴۰۱

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 831,325,259 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/09/26ساعت: 08:30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شادگان/ ۱۴۰۱

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.