تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱۴۰۱/۹۱-پروژه اجرایی توسعه و احداث شهرستان امیدیه
۱۴۰۱/۹۴-پروژه اجرایی فاز اول کاهش تلفات شهرستان ماهشهر
۱۴۰۱/۹۵- پروژه اجرایی فاز دوم کاهش تلفات شهرستان ماهشهر

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد 300/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
پروژه اجرایی توسعه و احداث شهرستان-پروژه اجرایی فاز اول کاهش تلفات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.