تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برگزاری مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه
مبلغ براورد ۲۳/۳۷۵/۹۰۹/۳۴۳ ریال
مدت اجرای کار یک سال شمسی
محل اجرای کار مشهد مقدس و حوزه عملیاتی منطقه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/168/795/467 ریال ضمانت نامه بانکی - ارائه تصویر گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی- ارائه تصویر گواهینامه صلاحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع با کدهای تایید شده در زمینه های 1 حمل و نقل 2 خدمات عمومی3 امور تایپ و تکثیر از کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی
استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.