تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

شرایط آگهی

مبلغ سپرده 1.500.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه با سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.