تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعویض هفتاد و هفت( ۷۷ )اصله پایه های فرسوده در جزیره هنگام بشرح پیوست از محل اعتبارات بند ط تبصره ۱۵
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
شرح کلی حوزه فعالیت : تعویض هفتاد و هفت( ۷۷ )اصله پایه های فرسوده در جزیره هنگام بشرح پیوست از محل اعتبارات بند ط تبصره ۱۵
برآورد مالی : ۱۱,۹۷۴,۵۹۲,۲۸۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 1,099,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/28ساعت: 10:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعویض هفتاد و هفت( ۷۷ )اصله پایه های فرسوده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.