تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برونسپاری تامین نیروی انسانی خود (تا سقف ۴۰ نفر)

شرایط آگهی

مبلغ سپرده را به میزان سه میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرکت مدیریت سرمایه بیمه س لامت ایرانیان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
برونسپاری تامین نیروی انسانی خود (تا سقف ۴۰ نفر)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.