تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام بخشی از خدمات پشتیبانی، مالی و اداری خود را بر اساس استانداردهای مالی و اداری
براورد: ۳۸/۵۹۳/۹۸۳/۲۷۹ ریال

شرایط آگهی

مدت و محل اجرا : ظرف مدت 12 شمسی تضمین : 1/627/819/498 ریال مندرج در اصل اگهی
انجام بخشی از خدمات پشتیبانی، مالی و اداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.