تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

حمل و نصب الکتروپمپ جدید و بالاکشیدن الکتروپمپ معیوب و جوشکاری موردی و سایر خدمات مربوط به تاسیسات تولید آب شرب کل شهرستان سیرجان( تمامی شهرها و روستاها)
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان
شرح کلی حوزه فعالیت : حمل و نصب الکتروپمپ جدید و بالاکشیدن الکتروپمپ معیوب و جوشکاری موردی و سایر خدمات مربوط به تاسیسات تولید آب شرب کل شهرستان سیرجان( تمامی شهرها و روستاها)

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 660,000,000 ریال توضیحات تضمین : مناقصه گر موظف است اصل ضمانت نامه فرایند ارجاع کار را مطابق با فرمت تعیین شده در آخرین نسخه آئین نامه تضمین معاملات / فیش واریزی دولتی تهیه و حداکثر تا ساعت 14:00 روزدوشنبه مورخ : 1401/08/30 به دبیرخانه شرکت واقع سیرجان میدان امام حسین(ع) خیابان قدس شمالی شرکت آب و فاضلاب سیرجانتحویل نماید.لازم به ذکر است درزمان بازگشایی پاکت های "الف، ب و ج" یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه بازگشایی پاکات حضور داشته باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/30ساعت: 19:00
حمل و نصب الکتروپمپ جدید و بالاکشیدن الکتروپمپ معیوب و جوشکاری موردی و سایر خدمات مربوط به تاسیسات تولید آب شرب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.