تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری پست کمی آباد اردبیل (به صورت یک مرحله ای) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۴۹ به آدرس الکترونیکی Www.setadiran.ir برگزار نماید

شرایط آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه2/025000/000 ریال به حروف (دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره مندرج در اصل اگهی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان بهای فروش اسناد: 200٬000 ریال
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.