تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید انواع کابل مسی
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید کابل مسی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 هزینه خرید اسناد : 327,000 مبلغ تضمین : 4,377,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/10/05ساعت: 09:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل مسی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.