تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خدمات ورود اطلاعات درپایگاه ها و سامانه های نظارتی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/676/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی مبلغ خرید اسناد500/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی ارائه گواهی نامه معتبر تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی در رشته خدمات عمومی
خدمات ورود اطلاعات درپایگاه ها و سامانه های نظارتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.