تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

جمع آوری ، حمل و انتقال پسماندهای آهکی حاصل از فرایند نرم سازی آب خام نیروگاه حرارتی تبریز به میزان ۲۰۰۰ تن ، را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد 1/000/000 ریال مبلغ تضمین 1/500/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
جمع آوری ، حمل و انتقال پسماندهای آهکی حاصل از فرایند نرم سازی آب خام

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.