تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه به صورت عمومی دومرحلهای بوده و پیشنهادات مالی (پاکت “ج”) پس از ارزیابی پیشنهادات فنی و تعیین امتیاز فنی بازرگانی بازگشائی خواهند گردید لذا پیشنهادات مالی میبایست حداقل برای مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات معتبر و تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشند. مشخصات فنی مربوطه، پیوست اسناد میباشد. شرکتکننده در مناقصه باید پیشنهاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir که بهصورت پاکات “الف” و “ب” و”ج” میباشد به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر در سامانه بارگذاری نماید.
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق بندر عباس
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید لوله های بویلر نیروگاه بندرعباس به شرح مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه.

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 12,494,896,872 ریال توضیحات تضمین : واریز وجه تضمین:واریز وجه تضمین به شمارهحساب نسیم 4001101506375721 (شبا IR340100004001101506375721) تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق بندرعباس نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع خریدار:ضمانتنامه فوق بایستی طبق آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/1394 باشد. در غیراینصورت از پذیرش و افتتاح پاکات "ب" و "ج" خودداری میگردد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/07ساعت: 10:00
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله های بویلر نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.