تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اگذاری حجم کلیه امور نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان ام النین )س( ،کلیـه سـاختمان هـای تابعـه و هرگونـه تاسیسات و ساختمانی که در طول مدت قرارداد در محدوده محل واگذاری به آن اضافه شود،
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
شرح کلی حوزه فعالیت : نگهاری تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
برآورد مالی : ۲۱,۵۵۷,۲۰۲,۱۰۷

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,078,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/09/30ساعت: 14:00
واگذاری امور نگهداری و تعمیرو راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای اصلی و جنبی بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.