تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برون سپاری خدمات امور فنی و اداری، نظافت ساختمانها و آبدارخانه های امور تصفیه خانه های ۳، ۴ و ۵، برق و تاسیسات و نیز آبرسانی مدیریت بهره برداری منطقه شرق
برگزار کننده : تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : مدیریت بهرهبرداری منطقه شرق
مدیر امور تصفیه خانه آب شماره ۳ و ۴
برآورد مالی : ۲۲۱,۳۶۷,۸۰۰,۳۶۲

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 4,413,679,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/06ساعت: 08:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری خدمات امور فنی و اداری، نظافت ساختمانها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.