تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۳۵۱۶ اصله انواع تیر سیمانی ( از محل اعتبارات داخلی-عوارض برق) d
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید۳۵۱۶ اصله انواع تیر سیمانی ( از محل اعتبارات داخلی-عوارض برق) d

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 مبلغ تضمین : 4,960,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/10/28ساعت: 12:00
خرید ۳۵۱۶ اصله انواع تیر سیمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.