تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

اگهی مزایده اموال منقول
وفق م ۱۱۹ ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز  نباشد لذا  با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.
اجرای احکام مدنی شعبه  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  ۹۹۰۰۶۵۶ج۵ محکوم له: پروین ترکان رنانی محکوم علیه: قاسم غفاری موضوع لازم الاجرا: تقسیم ترکه  در تاریخ  ۴/  ۱۲ /۱۴۰۰ ساعت : ۱۲  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف ۵ روزقبل از جلسه مزایده به نشانی:    فرزانگان      نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده ۱۰ درصد بها  به مبلغ      ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰        ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا ۱۰ در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز ۱۰ درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت ۱۲/۰۰ به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.
یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید مدل ۸۷ به شماره انتظامی ۵۳-۸۶۵ص۳۱به مبلغ ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و اعلام می گردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۸۴۷۱۶
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۶۹۱۴۱۰۰۵۲۷
شعبه صادر کننده : شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید مدل ۸۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.