تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره  ۹۸۰۹۹۷۱۶۱۶۰۰۳۲۶۸  مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ و اجراییه صادره از شعبه ۶۱۶۰ مجتمع۳۳ شورای حل اختلاف محکوم علیه  آقای علی افشار به پرداخت ۴۵۴٫۲۵۵٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له : شرکت لیزینگ رایان سایپا  و نیز پرداخت مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و بنا به تقاضای محکوم له جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای  مدل ۱۳۸۵ به رنگ سفید  به شماره پلاک ۲۲۸ م ۷۶  ایران ۱۱ ( که پلاک به شماره انتظامی ۵۴۶ م ۹۴ ایران ۱۱ روی وسیله نصب بوده است ) به شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۵۷۶۴۵۹۵ و شماره موتور ۱۴۱۸۳۷۸ ( مستقر در سرخه حصار به آدرس بزرگراه دوران ) توقیف و توسط کارشناس منتخب اجرا به مبلغ بیست و شش میلیون تومان ارزیابی گردیده لذا به جواز حاصل از مواد ۱۱۳ و۱۱۴ و ۱۱۵ و۱۱۷ و ۱۱۸ و۱۱۹ و۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی ماشین مذکور از طریق مزایده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶ بعد از ظهر در محل مجتمع شماره ۳۳ شورای حل اختلاف به نشانی : تهران ، میدان بهارستان خ صفی علیشاه نبش ک خبیر الممالک طبقه دوم واحد اجرای احکام مدنی در معرض فروش گذاشته می شود و مزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا مامور و هر کس می تواند در مدت ۵ روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است از خودرو دیدن نمایند و محکوم له نیز می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و مزایده از قیمت متعینه شروع و مال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است و مضافا برنده میبایست ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم و حداکثر در مهلت یک ماه بهای کل را تسویه نماید و چنانچه در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد . ضمنا کلیه هزینه های ترخیص خودرو و تعویض پلاک به عهده خریدار می باشد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۶۶۸۳۴۲
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۱۶۱۶۰۰۱۷۸۵
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سی و سه شورای حل اختلاف شهر تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای  مدل ۱۳۸۵ به رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.