تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۰۲۵۴۶۷۵۶  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ و اجراییه صادره از شعبه ۶۱۶۰ مجتمع۳۳ شورای حل اختلاف محکوم علیه : حسین دلفانی به پرداخت ۳۶۱٫۴۵۶٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له : شرکت لیزینگ رایان سایپا و نیز پرداخت مبلغ ۲٫۱۷۶٫۰۰۰ بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و بنا به تقاضای محکوم له جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ ۱۳۱ به رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ۴۷۸ ل ۷۵  ایران ۷۸  ، شماره شاسی ۱۴۱۲۲۹۰۰۱۳۱۹۱ و شماره موتور ۴۲۶۸۷۴۶ ( مستقر در پارکینگ پاسارگاد ، کیلومتر ۱۳ جاده فتح رو به روی پمپ بنزین ۲۲۰ پارکینگ و کارواش پاسارگاد ) توقیف و توسط کارشناس منتخب اجرا به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل سی و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده لذا به جواز حاصل از مواد ۱۱۳ و۱۱۴ و ۱۱۵ و۱۱۷ و ۱۱۸ و۱۱۹ و۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی ماشین مذکور از طریق مزایده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت  ۱۵ الی ۱۶ بعد از ظهر در محل مجتمع شماره ۳۳ شورای حل اختلاف به نشانی تهران میدان بهارستان خ صفی علیشاه نبش ک خبیر الممالک طبقه دوم واحد اجرای احکام مدنی در معرض فروش گذاشته می شود و مزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا مامور و هر کس می تواند در مدت ۵ روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است از خودرو دیدن نمایند و محکوم له نیز می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و مزایده از قیمت متعینه شروع و مال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است و مضافا برنده میبایست ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم و حداکثر در مهلت یک ماه بهای کل را تسویه نماید و چنانچه در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به فع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد . ضمنا کلیه هزینه های ترخیص خودرو و تعویض پلاک به عهده خریدار می باشد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۶۶۸۲۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰۹۱۹۲۰۰۰۰۲۸۶۸۵۵
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مجتمع شماره سی و سه شورای حل اختلاف شهر تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ ۱۳۱ به رنگ نوک مدادی مدل ۱۳۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.