تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به نام خدا
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۰۰۰۰۰۴۰ دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز در نظر دارد  اموال توقیفی ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند مال مورد مزایده متعلق به  شخص ثالث جهت محکوم به محکوم عیله حسین پیروی فرزند سعیدکه به میزان ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است .لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام فروش از طریق انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک انجام و مزایده برگزار میگرددبه همین جهت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ از ساعت ۸ الی ۹برگزار و متقاضایان خرید میتوانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده با همانگی اجرای احکام ازخودرو مورد نظر بازدید نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد شده است و متقاضیان شرکت در مزایده میباست ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی را در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز از طریق دریافت شناسه پرداختی توسط شعبه اجرای احکام واریز و قبض حاصله را به همرات اصل کارت ملی و ثبت نام ثنا در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و میبایست مابقی بهای مال مورد مزایده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به اجرای احکام تحویل نماید.در صورت عدم پرداخت باقی مانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت دوم  میباشد.
مشخصات خودرو :
یکدستگاه خودرو سواری رانا به شماره انتظامی ۱۴ق۹۸۱ ایران ۶۳ شماره شاسی ۲۶۳۸۲ شماره موتور ۰۰۴۶۸۲۸  مدل ۱۳۹۲ براساس نظر کارشناسی موتور -اتاق-گیربگس- شایس سالم میباشد
دادورز اجرای احکام شعبه ۴ حقوقی شیراز -سید محمد علی میری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۸۳۴۲
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۷۱۴۴۱۰۰۴۹۱
شعبه صادر کننده : شعبه ۴ اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یکدستگاه خودرو سواری رانا مدل ۱۳۹۲

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.