تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی حجمی – ساعتی( ستادی و اجرایی ,کارگر, حراست , راننده پایه یک و ویژه) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول
داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه الزامی است
طرح طبقه بندی مشاغل
مبلغ پیمان تا ۲۵% درصد قابل افزایش یا کاهش خواهد بود
مدت اجرای پروژه ۱۲ ماه شمسی میباشد
پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی حجمی – ساعتی( ستادی و اجرایی ,کارگر, حراست , راننده پایه یک و ویژه) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول
داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه الزامی است
طرح طبقه بندی مشاغل
مبلغ پیمان تا ۲۵% درصد قابل افزایش یا کاهش خواهد بود
مدت اجرای پروژه ۱۲ ماه شمسی میباشد
پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,500,000 مبلغ تضمین : 2,355,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضروری است ضمانتنامه یا فیش بانکی فرآیند ارجاع کار برابر فرم موجود اسناد تهیه گردد به همین منظور واریز نقدی به حساب شماره 0105964876000 بنام سپرده سازمان عمران شهرداری دزفول نزد بانک ملی ایران معرفی میگردد زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/02/17ساعت: 14:30
tenders
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی حجمی – ساعتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.