تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۶۸۴ محکوم علیه آقای عارف یوسفیان  محکوم است به پرداخت ۵/۲۶۱/۰۲۲/۹۵۵ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۰۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له حمید فخری کیوج با وکالت آقای سامان توانگر  و مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان نیم عشر دولتی و چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ساعت ۸ الی ۹صبح   در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد . مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . ۱۰% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد .مورد مزایده یک دستگاه تولید نایلکس دو طاقه ساخت ایران با ظرفیت ۵۰۰کیلوگرم در شبانه روزالکتروموتور ۲۲کیلووات فاقد دمنده ، پیچنده بک تو بک، تابلو برق با جرقه گیرناقص، دست دوم ودر وضعیت نصب نشده و خاموش ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یکدستگاه میکسر پایه بلند مواد پلاستیکی ، ساخت ایران با ظرفیت تقریبی ۵۰۰کیلوگرم در ساعت ، دست دوم در حد نو ودر وضعیت نصب نشده و خاموش ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع ارزش اموال مذکور ۴/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  توسط کارشناس ارزیابی شده است .طالبین در صورت تمایل می توانند مطابق  ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی  پنج روز قبل از تاریخ  مزایده به این اجراء مراجعه  نمایند .تا اقدامات بازدید از مورد مزایده  انجام گردد .
شماره آگهی : ۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۶۶۶۹۲۴
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۲۲۹۱۰۱۰۰۶
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه تولید نایلکس دو طاقه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.