تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۶۱۴۳ و ۹۷۰۵۸۷۴
مقدار ۳/۴ سهم مشاع از ۱۲ سهم مشاع از ۷۲ سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق باکاربری به پلاک ثبتی ۲۰۸۲ فرعی از ۱۲۵ اصلی، مفروز و مجزاشده از ۱۷۱ فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۲۸ واقع در بخش ۱۱ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک کن تهران استان تهران به مساحت ۶۵۵ مترمربع.
به حدود : شمالا: پی است بطول (۱۹/۷۰) نوزده متر و هفتاد سانتیمتر به جاده کن شرقا: پی است بطول (۲۸/۰۰) بیست و هشت متر به قطعه بیست و نه تفکیکی جنوبا: پی است بطول (۲۲/۰۰) بیست و دو متر به خیابان لوله کشی غربا: پی است بطول (۳۸/۵۰) سی و هشت متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه بیست و هفت تفکیکی.
مشخصات مالکیت: آقای محمد رضا عظیم زاده صادقی فرزند کامبیز شماره شناسنامه ۰۰۱۹۹۶۵۳۳۸ تاریخ تولد ۱۳۷۵/۰۹/۱۹ صادره از تهران دارای شماره ملی ۰۰۱۹۹۶۵۳۳۸ با جز سهم ۱۲ از کل سهم ۷۲ بعنوان مالک دوازده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۶۱۱۶۳ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۵۳ شهرتهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره ۱۷۸۴۲۹ سری الف سال ۹۶ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۱۰۲۳۰۴۵۶۸۷ ثبت گردیده است.
برابر گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ مامور اجرای این اداره (ملک مورد نظر در حال ساخت است و مدیون از مالکین ملک موصوف بوده و در ساخت و ساز شراکت دارد)
وبرابر نظریه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ هیات کارشناسان رسمی دادگستری توصیف اجمالی ملک مذکور که در نشانی تهران فلکه دوم صادقیه بلوار ایت اله کاشانی ابتدای بلوار فردوس شرق جنب بانک مسکن پلاک ۷۲ واقع است، عبارت است از :
ملک مورد نظر به صورت یک ساختمان در حال احداث با اسکلت بتنی بوده طبقات منفی هفت تا منفی یک اجرا شده (که با پروانه ساختمانی از لحاظ تعداد طبقات منفی و سطح زیربنا مغایر بوده و سه طبقه بیشتر اجرا گردیده است که بنا به اظهار و کیل مالک در حال صدور عدم خلاف توسط شهرداری می باشد و لی تا زمان تنظیم گزارش به هیات تحویل نگردیده است) که دارای دسترسی به یکدیگر با رمپ می باشند. سقف طبقات به صورت وافل بوده و طبقات زیر زمین در مرحله سفتکاری می باشد. نیم طبقه همکف به مساحت حدود ۱۸۴ مترمربع احداث گردیده (که مغایر با پروانه ساختمانی و مازاد بر پروانه احداث گردیده است) سقف همکف اجرا نشده و داربستیهای فلزی زیر سقف نصب می باشد.ارتفاع نیم طبقه از کف حدود ۳ متر و ارتفاع ستون های همکف حدود ۶/۴ متر می باشد.یک دستگاه تاور کرین در محل پروژه نصب گردیده است.ملک به صورت دو کله بوده از ضلع شمالی به بلوار کاشانی و رمپ ماشین رو واقع در ضلع جنوبی به بلوار فردوس دسترسی دارد. آثار استفاده از نیلینگ و شاتکریت جهت پایدار سازی دیواره گود مشهود می باشد.
پلاک ثبتی فوق الذکر به موجب چک برگشتی شماره ۹۱۸۴۷۸ و ۹۱۸۵۰۰ عهده بانک ملی شعبه میرداماد و چک شماره ۷۸۰۶۴ عهده بانک دی شعبه مرکزی علیه آقای محمد رضا عظیم زاده صادقی صادر و منجر به صدور اجرائیه تحت کلاسه های
۹۷۰۶۱۴۳ و ۹۷۰۵۸۷۴ شده است که ۳/۴ سهم از ۱۲ سهم از ۷۲ سهم از ششدانگ سهم مدیون به مبلغ ۵۰/۰۵۵/۳۶۶/۶۶۴ ریال توسط کارشناس رسمی و محاسبه حسابداری ارزیابی و محاسبه شده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کلاسه های فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی پ ۳ محل سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و مزایده از مبلغ ۵۰/۰۵۵/۳۶۶/۶۶۴ ریال شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد . طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره چهارم اجرای اسناد رسمی ثبت تهران مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمناً بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود . شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت پس از اخذ شناسه واریز و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است ، لذا خریدار یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده با اخذ شناسه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ۱۰ درصد ودیعه بنام خود را همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند و برنده مزایده ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده مابه التفاوت مبلغ مورد مزایده را نیز پرداخت نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش به حساب سپرده ثبت واریز نگردد مبلغ واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد(ضمنا طبق دستور العمل ۱۲۷۵۳۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ چنانچه بستانکار قصد رقابت با سایر خریداران را داشته باشد رعایت تشریفات ماده ۱۳۶ اصلاحی ایین نامه اجرا و واریز ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت الزامی می باشداما چنانچه متقاضی رقابت نباشد درصورت عدم وجود خریدار مطابق ماده ۱۲۶ اصلاحی اقدام گردد) و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. طبق اعلام بستانکاربه وارده شماره ۱۴۰۰۸۵۶۵۲۷۸۸۰۰۱۰۰۰-۱۴۰۰/۱۰/۲۸ پلاک ثبتی مذکور دارای بیمه می باشد.این آگهی پس ار تایید فرآیند مزایده و ارسال آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
انتشار آگهی مزایده : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
سرپرست اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران-اسمند
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۱۴۰۰۰۱۲۲
شماره پرونده : ۱۳۹۷۰۴۰۰۱۰۱۴۰۰۶۱۴۳ و
۱۳۹۷۰۴۰۰۱۰۱۴۰۰۵۸۷۴

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  ششدانگ یک قطعه زمین

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.