تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده
نوع مال : غیر منقول
مرحله: اول
وقت و محل مزایده :  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ از ساعت ۹:۳۰الی ۱۰:۰۰صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی چناران
مشخصات مالک: حسین شعبانی فرزند میرزا علی به شماره ملی ۵۰۱۰۱۵۱۰۹۱
مشخصات مال / اموال مورد مزایده : ۵۰۰۰سهم مشاع از ۷۸۹۰۷۸سهم عرصه و اعیان پلاک ۷۰۲ فرعی از ۲۴۸ اصلی بخش ثبتی ۷چناران و موقعیت ملک: چناران اراضی اخلمد و باتوجه به موقعیت ملک در اراضی دهنه اخلمد و  ارزش ملک به عنوان قیمت پایه برای مزایده مبلغ سیصد میلیون ریال معادل ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان تعیین شده است
توضیحات: طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از اموال پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی لازم بعمل آید. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمناً افرادی که تمایل به شرکت درجلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست۱۰% مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا ًبه ماده ۱۲۹ ق ا احکام مدنی باید۱۰% قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده  تعیین خواهد شد پرداخت نمایند (حداکثر مهلت یک ماه خواهد بود.) ، در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. تحویل مورد مزایده تابع مقررات مربوطه خواهد بود .
سید سعید مرد- دادورز  اجرای احکام مدنی چناران
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۳۰۹۰۳۷
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۰۳۰۰۹۲۵
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چناران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
مزایده : ۵۰۰۰سهم مشاع از ۷۸۹۰۷۸سهم عرصه و اعیان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.