تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
واحد  شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی کاشان با توجه به اجرائیه صادره له آقای محمدحسین خیرخواه  علیه محمد حسین حاجی شیخ یان و مبلغ ۳۳۰/۸۴۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارات آن و مبلغ ۵ درصد محکوم به، بابت نیم عشر دولتی- مقداری از اموال محکوم علیه شامل: یک دست مبل سلطنتی (کلاسیک) ۹ نفره با رنگ چوب طلایی خریداری شده از مبلمان نگارستان کاشان بدون کارکرد
توقیف پس از جری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی / منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده است . در تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۹  از ساعت ۱۰/۳۰ در  واحد شعبه اول اجرای احکام مدنی به مزایده می گذارد . به هرکس و کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شد . خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند ، می بایست پرداخت نماید . چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید . کسانی که مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند ۵ روز مانده به وقت مزایده به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند . نظریه کارشناسی :مبلمان فوق الذکر به مبلغ ۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان – احسان کریمی قهرودی
استان اصفهان – شهرستان کاشان – میدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستری شهرستان کاشان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۸۴۷۷۲
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۳۶۶۵۵۰۰۲۲۰
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دست مبل سلطنتی (کلاسیک) ۹ نفره با رنگ چوب طلایی خریداری شده از مبلمان نگارستان کاشان بدون کارکرد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.