تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
(( آگهی مزایده نوبت اول ))
محکوم له :۱-مریم ۲-نسرین ۳-وجیهه شهرت همگی  حسن زلده فرزندان علی اصغر۴-نرجس خاتون قندهاریان
محکوم علیه :۱-محمدحسن زاده فرزندنادعلی۲-هاشم ۳-ابوالفضل شهرت حسن زاده فرزندان محمد۴-ملیحه خاتون حسن زاده فرزندعلی اصغر۵-موقوفه محمدامین راشدبه تولیت اداره اوقاف وامورخیریه تربت حیدریه
محکوم به :۱-تجویزانتقال منافع به غیر۲-دستورفروش ملک مشاع درپرونده کلاسه ۴۰/۰۰۰۲۳۴۸
مورد مزایده :۱-سرقفلی یکباب مغازه پلاک ۱۷۹فرعی از۲۸۷۳-اصلی واقع دربخش یک تربت حیدریه که عرصه آن وقفی واستفاده ازمنافع آن بادرصدهای مختلف دراجاره آقایان هاشم وابوالفضل وعلی اصغرشهرت همگی حسن زاده می باشدبه مساحت مفیدحدود۳۵٫۵۰مترمربع وباحاشیه حدود۳٫۹۰متربه صورت دوممرودارای امتیازات آب وبرق وگازهرکدام یک انشعاب واقع درخیابان فردوسی جنب بانک سپه که درحال حاضربعنوان شیرینی سرای پروانه بهره برداری می گرددبمبلغ ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال۲-ششدانگ یک دربنددکان پلاک ۱۸۳۱-اصلی واقع دربخش یک تربت حیدریه به مساحت مفیدحدود۶۱مترمربع وزیرزمین به مساحت حدود۲۶مترمربع بادسترسی ازداخل دارای امتیازات آب وبرق وگازهرکدام یک انشعاب که درحال حاضربعنوان کارگاه شیرینی پزی بهره برداری می گرددواقع درحدفاصل بازارسنگفرش وبازاررباط بمبلغ ۱۵٫۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ۳-یخچال ویترینی زاگرس استیل(کف سوراخ)یکدستگاه-ترازوی دیجیتال ۳۰کیلوئی قدیمی یکدستگاه-فریزردودرب صندوقی زاگرس یکدستگاه-میزدونفره نه عددوصندلی پلاستیکی شانزده عدد-صندوق نوشابه باشیشه چهل عدد-بستنی ساز(سفت کن)مارک ضیاء یکدستگاه -سطل زباله پلاستیکی یک عدد-یخچال ویترینی شش درب(دارای پوسیدگی بدنه)یکدستگاه -فریزرسه درب صندوقی فاقدمارک دودستگاه-سینی پلاستیکی چهل وشش عدد-فربرقی تمام استیل گروه صنعتی فجرابعاد۲/۵*۲ یکدستگاه -آسیاب برقی تک فازیکدستگاه -خمیرگیربدون مارک یکدستگاه -چرخ گوشت قدیمی دست سازبدنه استیل یکدستگاه -پاتیل استیل نگیروپاتیل مسی پنج عدد-کارداره ای چهارعدد-ترازوی دیجیتال محک پنجاه کیلوئی یکدستگاه -دستگاه فالوده زن قدیمی یکدستگاه اجاق گازسه شعله ودوشعله دست سازسه دستگاه-فریزردودرب زاگرس موتورنیم سوزیکدستگاه -همزن میکسل فاقدقدرت موتورمارک سپه کاراصفهان دودستگاه-سینی سیاه یکصد وسه عدد-میزکار۲/۶۰*۹۰و۲/۶۰*۱/۱۰ -پایه آهنی دوعدد-فریزرسه درب استیل صندوقی باوان سیمکویکدستگاه -خمیرپهن کن تک تازاصفهان سپهردارای ایرادیکدستگاه  بمبلغ ۱٫۰۶۰٫۱۰۰٫۰۰۰ریال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعاً بمبلغ ۴۴٫۶۶۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام در تاریخ یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعد از ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجراء مراجعه نمایند ضمناً حداقل ۱۰ % بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول خواهد شد این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت دریکی ازجرایدکثیر الانتشار محلی درج و نشر می گردد.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه – علی عباسی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۳۰۹۳۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰۲۵۹۲۰۰۰۰۵۳۲۳۳۹
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
سرقفلی یکباب مغازه به مساحت مفیدحدود۳۵٫۵۰مترمربع وباحاشیه حدود۳٫۹۰متربه صورت دوممرودارای امتیازات آب وبرق وگاز ـ ششدانگ یک دربنددکان  به مساحت مفیدحدود۶۱مترمربع وزیرزمین به مساحت حدود۲۶مترمربع بادسترسی ازداخل دارای امتیازات آب وبرق وگاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.