تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۰۰۰۲۴۲
ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری پراید رنگ نقره ای مدل ۱۳۹۲ به شماره انتظامی ۵۷۵ د ۵۲ ایران ۷۶ به شماره موتور M13/4867344 شماره شاسی NAS411100D1244565 به نام آقای رضا بلیان می باشد که بموجب سند ازدواج شماره ۲۰۸۰ مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ در قبال مبلغ ۱۲/۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰ریال به بستانکار پرونده (خانم فاطمه محمدپوراکبرآباد ) و نیمعشر اجرائی (معادل ۵%) به دولت بدهکار بوده و تحت بازداشت درآمده، و طی گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰۰۰۵۰۱۸۵۹۰۰۰۲۳۹۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ اتومبیل فوق الذکر بمبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) ارزیابی و به قطعیت رسید. طی صورتجلسه مامور اجرا و گزارش کارشناس منتخب دادگستری توصیف آن بشرح ذیل می باشد : بالای گلگیر عقب چپ، درهای جلو و عقب چپ در محدوده ستون وسط، پایین گلگیر و انتهای درب عقب راست رنگ شدهاست. کیفیت لاستیک چرخها حدود ۵۰% ، صندلیها درای روکش مستعمل، رادیو پخش فاقد پنل می باشد، شیشه ها ، آینه ها، چراغها، و برف پاک کن ها سالم، داشبود و صندلیها سالم، چرخ جلو سمت چپ فاقد قالپاق می باشد. حسب اعلام مامور اجرا در روز بازدید درب صندوق عقب باز نشد و زاپاس مشاهده نگردیده است. اتومبیل فوق برابر صورتجلسه توصیف اجمالی مامور این اجراء به شماره وارده ۱۴۰۰۰۵۰۱۸۵۹۰۰۰۲۳۹۸ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ به آدرس: لاهیجان – پارکینگ انتظام می باشد. مزایده پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۰۰۰۲۴۲ علیه اقای رضا بلیان بابت خودرو بازداشت شده با مشخصات فوق در روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ در محل پارک ماشین به آدرس فوق الذکر به عمل خواهد آمد و از مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(یکصد میلیون ریال ) بابت قسمتی از طلب خانم فاطمه محمدپوراکبرآباد بابت سند ازدواج شماره ۲۰۸۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ و حقوق دولتی متعلقه اعم از نیمعشر اجرایی و حق الحراج در خصوص کلاسه پرونده شماره ۱۴۰۰۰۰۲۴۲ شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی از طرف خریدارفروخته خواهد شد .مضافاً با توجه به ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. مزایده اتومبیل فوق از مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال ) شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد. داوطلبین می توانند جهت خریدحداکثر تا روز قبل از مزایده نسبت به واریز ۱۰ درصد مبلغ پایه اقدام و در روز و ساعت مقرر در محل واقع در لاهیجان- کمربندی – پارکینگ انتظام حضور بهم رسانندکلیه هزینه های قانونی بعهده برنده مزایده می باشد و نیمعشراجرائی و حق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد/
مهدی فتحی لاحشری
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان لاهیجان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۸۵۹۰۰۰۰۰۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۱۸۵۹۰۰۰۰۱۹۸

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری پراید رنگ نقره ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.