تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
با توجه به اجراییه صادره  درپرونده۹۹۰۹۹۸۰۲۱۳۷۰۰۳۷۸  این اجرا له  اقای یعقوبعلی نجفی اندرود علیه  محمدرضا متوکل خسروشاهی . محکوم علیها محکوم اند به پرداخت مبلغ  ۰۰۰/ ۰۰۰ /۲۵۰ /۱ ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق له و پرداخت ۰۶۷ / ۳۵۰ / ۷۹ ریال هزینه اجرائی در حق دولت . در تاریخ ۴ /۱۲ /۱۴۰۰ ساعت ۱۱ در آدرس  ایوانکی شهرک صنعتی پایتخت خیابان نرگس ۸پلاک۹  از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل مینماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده را طی فیش بانکی در همان روز  پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
تذکر مهم : شرکت  در مزایده برای افراد  منوط به ارائه  ده درصد مبلغ پیشنهادی در قالب  چک بانکی رمز دار  در  بدو حضور به  دادورز می باشد .
برنده مزایده موظف است  مابقی مبلغ فروش را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد..
مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:
یک دستگاه شات بلاست درامی با ظرفیت ۲۵۰ کیلو گرم ساخت ماشین سازی پویا در حالت خاموش مستعمل به ارزش قیمت پایه یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال(۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال).
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۹۴۶۰۰۰۰۰۹۶۵۷۵
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۰۲۱۳۷۰۰۳۷۸
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش ایوانکی

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه شات بلاست درامی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.