تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

« آگهی مزایده »
به موجب پرونده کلاسه ۹۶۰۹۰۷ شعبه اول اجرای احکام مدنی دزفول اموال ذیل جهت اجرای مفاد حکم توسط کارشناس قیمت گذاری گردیده است.
ضایعات آهن بصورت سبک و سنگین و سایر فلزات فرسوده به ازای هر کیلوگرم ۱۲۰/۰۰۰ ریال که بصورت تجمعی و یکجا قابل فروش می باشد.
لذا اموال در روز ۱۴۰۰/۱۲/۹  رأس ساعت۱۱-۱۳ صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول در وقت اداری از اموال مذکور بازدید نمایند.مزایده از قیمت پایه به ازای هر کیلوگرم ۱۲۰/۰۰۰  ریال شروع میشود برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده رأس ساعت ۱۱ صبح در شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری دزفول شروع و ساعت ۱۳ ظهر همان روز خاتمه می یابد بشرکت کننده مزایده باید ۱۰%بها را فی المجلس به عنوان ضمانت به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و برنده مزایده حداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال و غیره کلاً به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول
محمد رامی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۲۲۹۱۸۷
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۶۱۴۴۷۰۰۲۸۵
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش ضایعات آهن بصورت سبک و سنگین و سایر فلزات فرسوده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.