تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۹۸  صادره از  شعبه اول اجرای احکام مدنی  شهرستان کرج لها: خانم  رقیه قدسی خورده  بلاغ  علیه: آقای  رضا رستگار  خورده  بلاغ که محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱۰۰عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد از هزینه اجرایی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیهم ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به در خواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی اموال متعلق به  جسنعلی رستگار  خورده بلاغ می باشد که  سهم  الارث آقای  رضا رستگار  از خودرو  مذکور به میزان ۲۴/۹۵۹ سهم از ۱۰۰ سهم  می باشد  که  بهای  آن ۱۶/۲۲۳/۳۵۰ تومان می باشد ، از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳از ساعت ۹ لغایت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مجتمع خانواده از طریق مزایده بفروش می رسد، مزایده از مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک هفته از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد .
-مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: یکدستگاه  خودرو  سواری  سمند به شماره  انتظامی ۹۶۷ج۳۵ ایران ۶۸ به شماره  شاسی ۱۴۵۳۵۱۲۷ و شماره موتور ۱۲۴۸۴۱۸۸۲۳۳ مدل ۱۳۸۴ و اطاق و بدنه  دارای  خط و  خش می باشد و گیربکس سالم  دیفرانسیل  تایر ها ۷۰ درصد و مستعمل  تجهیزات فابریک بهای آن ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۶۷۰۵۵
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۳۰۳۱۲۰۱۱۳۵
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری شهرستان کرج

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یکدستگاه  خودرو  سواری  سمند مدل ۸۴

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.