تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول درپرونده اجرائی ۰۰۰۰۰۰۹ /اجرا
بموجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خاوران محکوم علیه آقای صادق صبور جهرمی فرزند محمدحسین محکوم است به پرداخت ۱۱۴ عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته ومبلغ ۴۸۷/۴۹۸/۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له لیلا علیمرادی وپرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت که با توجه به گذشت فرجه قانونی وعدم پرداخت مبلغ مذکور محکوم له تقاضای توقیف اموال بلا معارض نامبرده ونهایتاً فروش آنها از طریق مزایده را نموده است واموال زیر توقیف وتوسط کارشناس دادگستری به میزان ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی وبه طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض مانده است.درنهایت وقت مزایده بتاریخ یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ ساعت ۱۰ صبح تعیین واموال بفروش میرسد.مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسیکه بالاترین قیمت را پیشنهادکند فروخته خواهد شد.درضمن ده درصد مبلغ پایه مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ والباقی را بایستی ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید.به پیشنهادهای بعداز تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.اموال توقیفی واقع درپارکینگ اوقاف شامل یکدستگاه وانت پیکان سفیدرنگ بشماره انتظامی ۶۴ ه ۱۷۲ -ایران۸۳ دوگانه سوز بشماره شاسی ۳۱۶۷۳۰۵۰ وشماره موتور ۱۱۴۸۶۰۲۲۰۷۳ مدل ۱۳۸۷ ازنظر ظاهر از اطراف دارای خوردگی است تایرها ۵۰درصد تجهیزات درحدمرگ گلگیر عقب راست وگلگیر جلو راست درب ها دوطرف آینه بغل جلو پنجره دارای خوردگی میباشد.قیمت پایه کارشناسی ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش خاوران
شماره آگهی : ۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۶۷۰۶۸۲
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۰۰۲۳۰۰۰۵۷۸
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش خاوران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  یکدستگاه وانت پیکان سفیدرنگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.