تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

باسمه تعـالی
آگهی مزایده اموال منقول
بموجب پرونده کلاسه ۹۹۰۰۲۶۲ صادره از حوزه ۶۱ شورای حل اختلاف محمدشهر له سعید خیری فرزند حکمعلی  و علیه محمدحسین مبارکی فرزند غلامحسین  محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۹۸۶/۷۹۸ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی جمعا به مبلغ ۲۰۸/۹۸۶/۷۹۸ ریال درحق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ از ساعت ۸ صبح  الی ۸:۳۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف محمد شهر  بفروش برسد مزایده از قیمت ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید ۱۰ ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مصموع نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف ۷ روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند . اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.
خودرو سواری پراید ۱۴۱- رنگ بژ متالیک – مدل  ۱۳۸۷ به شماره انتظامی ایران ۶۸- ۴۴۷ ص ۹۷
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۶۶۹۰۸
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۳۰۴۶۲۰۰۲۷۸
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف محمد شهر کرج

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش خودرو سواری پراید ۱۴۱- رنگ بژ متالیک – مدل  ۱۳۸۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.