تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده اجرائی ۹۹۰۰۲۶۳
بموجب اجرائیه صادره از شعبه ۳دادگاه خانواده  دادگستری نیشابور در پرونده کلاسه۹۹۰۰۲۶۳اجرایی محکوم علیه آقای علیرضا شاکری فرزند ابوالفضل محکوم است به۱- پرداخت۱۰عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه ۲- پرداخت مبلغ ۵/۳۹۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی۳- پرداخت مبلغ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق محکوم له خانم زهره اکبرآبادی فرزند عباسعلی با وکالت آقای مجید محبتی و ۴- پرداخت نیم عشر دولتی بر اساس مبلغ محکوم به، چون تا کنون محکوم علیه نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال منقول نامبرده شامل یک دستگاه خودرو سواری پژوGLXبه شماره انتظامی ایران ۳۶-۱۳۴ل۵۹ که  توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۴  به شرح ذیل ارزیابی گردیده است و هم اکنون  در پارکینگ خیام نیشابورتوقیف میباشد و مقرر شده خودرو توقیفی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل شعبه دوم  اجرای احکام مدنی (خانواده) دادگستری نیشابور با حضور نماینده  دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.خودرو مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ده درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.طالبین به خرید میتوانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی شعبه دوم(خانواده) دادگستری نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل مورد مزایده مطلع و مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناسی را رویت و ازخودرو توقیفی بازدید نمایند.تحویل خودرو مورد مزایده پس از پرداخت کل مبلغ می باشد.
شرح نظریه کارشناس خودرو پژو به رنگ نقره ای مدل ۱۳۹۰ و ش.ش ۵۰۲۰۴۶ و ش.موتور ۹۸۰۳۷۳ و ۴ چرخ ۲ محور دو گانه بنزینی و گازCNG با ظرفیت ۵ نفر که اتاق بدنه در حد مدل سالم و داشبورد در حد مدل سالم و به علت توقف طولانی در پارکینگ مقداری فرسوده شده دارای روکش صندلی و فاقد تجهیزات اضافی  و شیشه ها و سیستم روشنایی سالم و چراغها سالم و کمی آفتاب سوختگی داشته و لاستیکها در اثر توقف طولانی مستعمل و باطری سولفاته شده ودرب جلو و عقب چپ، درب عقب و گلگیر عقب راست خوردگی داشته و لذا بر اساس قیمت پایه مزایده و شرایط فعلی بازار خرید و فروش به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است./
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۹
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۷۵۴۲۰۰۱۳۴۵
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژوGLX

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.