تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۰۰۰۰۴۳۱ دادورزی پنجم اجرای احکام حقوقی شیراز در نظر دارد اموال توقیفی ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند، مال مورد مزایده متعلق به محکوم عیله اقای هادی مهمی حسن فرزند نعمت اله میباشد.لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام فروش از طریق انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک انجام و مزایده برگزار میگردد به همین جهت در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ از ساعت ۱۰ الی۱۱صبح برگزار و متقاضایان خرید میتوانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده با همانگی اجرای احکام از اموال مورد نظر بازدید نمایند، قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد و متقاضیان شرکت در مزایده میباست ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی را در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز از طریق دریافت شناسه پرداختی توسط شعبه اجرای احکام واریز و قبض حاصله را به همرات اصل کارت ملی و ثبت نام ثنا در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و میبایست مابقی بهای مال مورد مزایده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به اجرای احکام تحویل نماید.در صورت عدم پرداخت باقی مانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول میباشد.
مشخصات اموال :
یک دستگاه سواری پژو پارس سفید رنگ مدل سال ۱۳۸۸ با سوخت مصرفی بنزین چهار سیلندر دومحور چهار چرخ با ظرفیت جمعاً ۵ نفر شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۴۰۲۱۶ وشماره شاسی با ارقام ۷۵۳۴۷۶ دارای زوج پلاک انتظامی ۶۳ ایران ۷۵۱ ل ۷۳ می باشد که مدت قریب به چند ماه است درپارکینگ توقیف گردیده که دراثر گذشت این مدت باتری از کارافتاده وقابلیت استفاده و روشن نمودن خودرو ممکن نیست، تودوزی خودرو مرتب ولیکن مستعمل بود لاستیکها دارای ۶۰ درصد عاج بوده وقابل بهره برداری واستفاده می باشد، خودرو دارای چرخ زاپاس وجک وآچار چرخ،آینه بغل راست دچار شکستگی است ، شیشه جلو دچار شکستگی است، چراغهای جلو وعقب سالم،بدنه خودرو درقسمت های دربهای عقب وگلگیرهای عقب دارای خط وخش و آثار برخورد وتصادف جزئی دارد،از داشتن بیمه نامه وخلافی خودرو اطلاعی موجود نمی باشد،خودرو دارای سیستم رادیو پخش است- قیمت پایه کارشناسی این خودرو با توجه به ارزش روز و میزان کار کرد و شرایط کار کرد و نگهداری و وضعیت بازار و سایر جهات فنی موثر در قیمت گذاری، مبلغ (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) معادل یکصد و بیست میلیون تومان می باشد.
مدیر و دادورز اجرای احکام شعبه ۵ حقوقی شیراز –دانیال گودرزپور
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۸۹۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۱۶۹۴۳۴
شعبه صادر کننده : شعبه ۵ اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز (اجرای احکام حقوقی ۹ سابق)

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه سواری پژو پارس سفید رنگ مدل سال ۱۳۸۸

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.